Skip to main content

Contact Us

 

: לארשיב לס-הרדיה לש תוריכמו תוריש , תינכטה הכימת תללוכש תידעלבה תוגיצנ

 

Israel

AM Industrial Technologies

P. O. Box 10024

Kiryat Haim 26110

Haifa

Tel:    +972 4 8403579

Fax:  +972 4 8415454

Contact:    Menachem Hartman

 . מ " עב 9 6 לא.יט.יא תויתיישעת תויגולונכט

הפיח ץרפמ 26110 םייח .ק 10024.ד.ת

.ןמטרה םחנמ 052-5270533 : דיינ

04-8415454 : סקפ

04-8403579: ןופלט

 

 

AMITL בקשה ליצירת קשר עם

פרטי הבקשה :
בקשה למידע

הפרטים שלך

הפרטים שלך
הנתונים שתספק ישתמשו אך ורק בשמירה על ידי Wanner International והשותפים המורשים והסוכנים שלהם כדי להקל על החקירה. נא עיין שלנו מדיניות פרטיות לפרטים מלאים